Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Autoserwis NOWUM Piotr Nowicki.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autoserwis
NOWUM Piotr Nowicki
z siedzibą przy ul. Cegielnianej 7, 98-290 Warta

2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

• Prawidłowej realizacji zamówień/usług, wysyłki towarów oraz wystawienia niezbędnych dokumentów sprzedażowych (art. 6 ust. 1 lit b) i c) – RODO) ;
• Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust1 lit f) -RODO) w tym do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (zarówno Administratora jak i podmiotu, których dane dotyczą);
• za zgodą podmiotu danych – (art. 6 ust. 1 lit. a) – RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• Podmioty świadczące usługi związane z dostarczeniem oraz administrowaniem systemu informatycznego, usług elektronicznych umożliwiające Administratorowi prowadzenia działalności gospodarczej;
• Podmioty realizujące dostawy towarów i usług (Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta/Kontrahenta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki towaru, sprawnej realizacji umowy);
• inne podmioty w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów podatkowych, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lecz nie dłużej jak 2 lata od wyrażenia tej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

kup samochód
© Copyright 2022 NOWUM