Stacja Kontroli Pojazdów – funkcjonuje od 1998 roku. Prowadzimy badania techniczne w pełnym zakresie również motocykli oraz ciągników i przyczep rolniczych. Stacja korzysta z programu ewidencji badanych pojazdów „Patronat”  Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. W kwietniu 2004 roku powstała Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, której jestem współzałożycielem. Klienci naszej SKP mają możliwość usunięcia wykrytych usterek technicznych pojazdu w prowadzonym przez nas serwisie – bez konieczności poszukiwania na zewnątrz wykonawcy. Skraca to czas całej operacji i jak Klienci twierdzą jest to opłacalne finansowo. Na życzenie bowiem Klienta montujemy w pojazdach pełnowartościowe części z pojazdów wycofanych z ruchu.

W 2010 roku powstała od podstaw nowa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, która zatrudnia 3 diagnostów posiadających pełen zakres uprawnień.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów wykonuje pełen zakres badań technicznych:

 • pojazdów zasilanych gazem,
 • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego,
 • badanie techniczne po raz 1 (np. ciągniki, maszyny rolnicze, które w innych państwach nie podlegały obowiązkowej rejestracji)
 • ustalenie danych pojazdów niezbędnych do rejestracji,
 • pojazdów po zmianach konstrukcyjnych, wymagających zmian w dowodzie rejestracyjnym (m. in. zmiana silnika, liczby miejsc, rodzaju pojazdu itp.),
 • badania potwierdzające zgodność z ustawą -” VAT”
 • pojazdów przewożących materiały niebezpieczne „ADR”,
 • pojazdów które uczestniczyły w wypadku, kolizji drogowej,
 • pojazdów używanych jako „TAXI”,
 • pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L,”
 • wykonujemy numery nadwozia, podwozia oraz tabliczki znamionowe na podstawie skierowania z Wydziału Komunikacji,
 • wymiana licznika.

Wymagane dokumenty

 • Okresowe Badanie Techniczne

  • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Okresowe Badanie Techniczne pojazdu zasilanego gazem

  • Dowód Rejestracyjny
  • Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika – homologację
 • Braku dowodu rejestracyjnego (np. zatrzymany przez Policję)

  • Pozwolenie Czasowe lub Pokwitowanie Policji za zatrzymany Dowód Rejestracyjny
 • Przegląd okresowy przed pierwszą rejestracją w kraju

  • Pozwolenie Czasowe wystawione przez Wydział Komunikacji lub dowód rejestracyjny z kraju poprzedniej rejestracji
  • w przypadku Pozwolenia Czasowego – ksero zagranicznego dowodu rejestracyjnego
  • jeśli pojazd jest wyposażony w instalacje gazową lub urządzenie podlegające Dozorowi Technicznemu – Protokół z badania tego urządzenia wystawiony przez odpowiedni organ Dozoru Technicznego
 • Okresowe badanie techniczne po raz 1

  • dokument zakupu – faktura lub umowa kupna-sprzedaży
 • Przegląd okresowy pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym Dozorowi Technicznemu np. dźwig, podest ruchomy, pompa do betonu itp.

  • Dowód Rejestracyjny
  • Protokół właściwego Dozoru Technicznego dotyczący badania urządzenia.
 • Przegląd "TAXI"

  • Dowód Rejestracyjny
  • Świadectwo legalizacji taksometru
 • Przegląd "ADR"

  • Dowód Rejestracyjny
  • Protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) dotyczący badania zbiornika, cysterny (jeśli pojazd jest wyposażony)
  • Deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR wystawiona przez producenta lub jego przedstawiciela,
  • Zaświadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalniaczu (jeśli jest wymagane)
 • Przegląd "BUS 100"

  • Dowód Rejestracyjny
  • Zaświadczenie o stateczności pojazdu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej
  • Zaświadczenie o spełnieniu wymagań regulaminu nr 13 przez układ hamulcowy
 • Wymiana drogomierza

Od 1 stycznia 2020 roku właściciel lub użytkownik pojazdu ma obowiązek zgłoszenia faktu wymiany drogomierza i wpisania do bazy CEPiK nowego przebiegu.

Zgodnie z Art. 81a Prawa o ruchu drogowym, drogomierz można wymienić, jeśli: „nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany”.

W przypadku wymiany drogomierza, należy udać się w terminie 14 dni od daty wymiany na stację kontroli pojazdów w celu weryfikacji nowego wskazania drogomierza i wpisania go do CEPiK-u składając stosowne oświadczenie.

WIęcej o wymianie drogomierza

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami). Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.17

tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18

tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19

tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20

tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21

trolejbus - badania elektryczne 2)

115,00

1.22

motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00

 

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

255,00

9.1

Opłata za czynności wymiany drogomierza

50,00

USŁUGI W GODZINĘ!

 Wymianę oleju, filtrów jak i kloców hamulcowych nie wymagają dużo czasu i jesteśmy w stanie wykonać je od ręki w ciągu 1 godziny.

Szanujemy Twój czas!

SPRAWDŹ USŁUGĘ
© Copyright 2022 NOWUM